aikido-utah-header

Shoji Nishio Sensei
8th Dan Shihan, Aikikai

 

 

 

 

Nishio Sensei demonstrates weapons applications.
Bokken and jo.

 

 

Video clip of Shoji Nishio Sensei. Tai-jutsu and iaido.

Page devoted to Nishio Sensei

Shoji Nishio book, Yurusu Budo

Shoji Nishio DVDs

 

 

 

 

 
 
 
    

 

 

aikido-founder
 "True budo is the loving protection of all

  beings with the spirit of reconciliation."
           -Morihei Ueshiba OSensei

 

 

Wounded Warrior Project
              Wounded Warrior Project